Magiko Kouti

Ανδρέας Κάλβος 1792 - 1869 - “Ωδές” Εις Σούλι — 1824 (Ωδή 5η)
Σάμος
Ωδές (Σονέτα) "Εις Σούλι"
Στροφές α΄ - λα΄
α΄
Φυσάει σφοδρός ο αέρας
και το δάσος κυμαίνεται
της Σελλαϊδος φθάνουσι
μακράν εδώ, όπου κάθομαι,
μουσικά μέτρα.
β΄
Αφροντίστων ποιμένων
στίχοι δεν είναι, ή γάμου,
ή πανηγυριζόντων
νέων γυναικών και ανθρώπων,
μήτε ιερέων.
γ΄
Άλλη λαμπρά πανήγυρις
την σήμερον εορτάζεται
εις την Ελλάδα· ο άγγελος
χορεύει του πολέμου·
δάφνας μοιράζει.
δ'
Βράχοι υψηλοί, διαβόητοι,
βουνά του τετραχώρου,
από σας κατεβαίνουσι
πολλοί και δυνατοί
αδάμαστοι άνδρες.
ν΄
Κάθε χέρι, κλαδί·
κάθε κεφάλι φέρνει
στέφανον· από βράχον
πηδάουν εις βράχον ψάλλοντες
πολέμιον άσμα:
ς΄
"Μακράν και σκοτεινήν
ζωήν τα παλληκάρια
μισούν· όνομα αθάνατον
θέλουν και τάφον έντιμον
αντίς δια στρώμα."
ζ΄
Ούτως εβόουν· συμφώνως
τ' άρματά τους εβρόνταον
και τ' άντρα... Ώ, δεν ακούω
πλέον παρά τον άνεμον
και τους χειμάρους.
η΄
Εσύ οπού τρέχεις, πρόσμενε,
ώ στρατιώτα· ειπέ μου,
και ας μη σε κυνηγήσει
βόλι του εχθρού, που υπήγαν
οι σύντροφοί σου;
θ΄
-"Λείπει ο καιρός. Αν έχεις
ελαφρά τα ποδάρια
και στήθος, ακολούθα με·
τρέξε και συ μ' εμένα·
μας φεύγει η ώρα."
ι΄
Γνωρίζω την φωνήν σου.
Οδήγει. - Οι βράχοι φεύγουσι
τώρα υπό τα πατήματα
συχνά, φεύγουν οπίσω
σπήλαια και δένδρα.
ια΄
Των ποταμών πλατέα
νερά, βαθέα λαγκάδια,
έρημα μονοπάτια,
δάση, βουνά, χωράφια,
φεύγουν οπίσω.
ιβ΄
Ιδού το Καρπενήσι·
αυτού από τα ψηλώματα,
όπου αναμένω, βλέπω
κρυπτόν, στεφανωμένων
σύνταγμα ηρώων.
ιγ΄
Και αντίκρυ τα αναθρέμματα
του Οσμαν με δίχως τάξιν,
πλην χιλιάδας, χιλιάδας
βλέπω συγκεχυμένων
πεζών και ιππέων.
ιδ'
Ως εις χώραν εορτάζουσαν
συντρέχει μεν ο κόσμος
πολύς, κλαγγάς δε οργάνων,
φωνάς δε ανδρών χαιρόντων
ακούεις και κρότον.
ιε΄
ούτω και εις το στρατόπεδον
των βαρβάρων ακούεις
κραυγάς, τύμπανα, κτύπους·
όμως άτρεμα ο θάνατος
στέκων τους βλέπει.
ις΄
Ως τόσον της ημέρας
το φως εγίνηκ' άφαντον·
τους ουρανούς σκεπάζει
το φοβερόν του κάλυμμα,
ιερά νύκτα.
ιζ΄
Μητέρα φρονημάτων
υψηλών, συνεργέ
ψυχών τολμηροτάτων,
νύκτα ουρανία και σύγχρονε
δικαιοσύνης·
ιη΄
συχνά από σε παιδεύονται
λαοί άφρονες, άσωτοι·
συχνά και των τυράννων
αλλάζεις την χρυσήν
ζώνην εις στάκτην.
ιθ΄
Τώρα εδώ, το πυκνότερον
σκότος σου χύσε. Άνθρωπος
άνθρωπον ας μη βλέπη,
ας μη ξανοίγη μάτι
χείρα ωπλισμένην.
κ΄
Το πνεύμα ταραγμένον
των εχθρών της πατρίδος μου
ας πλάσσει φοβερούς
γίγαντας, και ας φαντάζεται
παντού μαχαίρας.
κα΄
Ακούω, ακούω τον θόρυβον
ως αρχομένης μάχης·
κουφοβροντάει τοιούτως,
ότε επάνω εις τους βράχους
ρίχνεται η θάλασσα.
κβ΄
Δάσος βοάει, τοιούτως,
οπότε από τα σύγνεφα
σκληρώς το δέρνει ο άνεμος·
ξηρά τα φύλλα φεύγουσιν
εις τον αέρα.
κγ΄
Να των σπαθιών ο κρότος
προδήλως τώρα ακούεται·
να, πέφτουν ως ουράνιαι
βρονταί, πολλά, απροσδόκητα
βόλια θανάτου.
κθ΄
Να, πανταχού σηκώνονται
ομού και των νικώντων
και των νενικημένων
αι φωναί, τρομερή,
φρικτή αρμονία.
κε΄
Ώ άγγελοι, οπού ετάχθητε
φύλακες των δικαίων,
της Σελλαϊδος σώσατε
τα τέκνα και τον Μπότσαρην
δια την Ελλάδα.
κς΄
Έπαυσε' η μάχη ολότελα,
αναχωρεί η νύκτα·
ιδού που τ'άστρα αρχίζουσι
και οι καθαροί λευκαίνονται
αιθέριοι κάμποι.
κη΄
Άνομοι, τον σταυρόν
εχθρόν επήραν· και άγγελος
τους οδηγεί· εις το πρόσωπον
του λάμπει η καταδίκη,
ρομφαία στο χέρι.
κθ΄
Ιδού ανά δεκάδας
πετάουν και των Ελλήνων
τα πνεύματα ελαφρά·
αστράπτουν ως οι ακτίνες
του πρώτου ήλιου.
λ΄
Φέρνει σταυρόν και βάϊα
ο πτερωμένος άγγελος
που τους ηγεμονεύει·
ψάλλοντες αναβαίνουσιν
υπέρ τα νέφη.
λα΄
Ψυχαί μαρτύρων, χαίρετε·
την αρετήν σας άμποτε
να μιμηθώ εις τον κόσμον,
και να φέρω την λύραν μου
με σας να ψάλλω.
  1. Σελλαίδος=όνομα αρχαϊκό που δίνει ο Κάλβος στην περιοχή του Σουλίου (ίσως από τους μυθικούς Σελούς)
  2. τετραχώρου(δ΄2)=Το Σούλι-από τις τέσσερις κύριες κώμες που το αποτελούσαν
  3. κζ΄κθ΄=οι χιλιάδες των ψυχών είναι των Οθωμανών που "επήραν εχθρόν τον σταυρόν"-στάθηκαν δηλ. εχθροί του σταυρού.
    Αντίθετα από τους χιλιάδες σκοτωμένους Τούρκους οι ψυχές των Ελλήνων πετούν μόνο "ανά δεκάδας".
    πηγή: Ποιητική Ανθολογία - Λ. Πολίτη εκδ. Γαλαξίας '66 "Ο Σολωμός και οι Επτανησιώτες"
19ος Αιών
Μπορεί να σας αρέσουν
Ζάκυνθος Ζάκυνθος - Το φιόρο του Λεβάντε Το πολύπαθο άνθος της Ανατολής ΚέρκυραΚέρκυρα - Ταξίδια Αιχμαλωσία της Σιωπής Ποίημα  
Ανδρέας Κάλβος
Ανδρεας Καλβος Ζακυνθος 1792 - Αγγλια Louth (Lincolnshire) 1869

Street Market-Louth - geograph.org.uk - 697817.jpg
"Street Market-Louth - geograph.org.uk - 697817" by Colin Babb. Licensed under CC BY-SA 2.0 via Commons.

Ιόνιος Ακαδημία.jpeg
"Ιόνιος Ακαδημία"
από τον Έφη Λαλαδάκη / Efi Lala at Ελληνικά Wikipedia - Έργο αυτού που το ανεβάζει (Original text: Έφη Λαλαδάκη). Υπό την άδεια Attribution μέσω Wikimedia Commons.Aχιλλειον - Ανακτορα Ελισσαβετ
Follow Magiko Kouti Blog's board World on Pinterest.
Article of the Day
© magikokouti 2020 | Ανδρεας Καλβος - Ωδες - Εις Σουλι | 7-dec-20